Tel: 0(212) 547 3589
E-Posta: bilgi@armayapi.com.tr
Çalışma Saatleri:
Pzt-Cuma, 08:00 - 18:00 Cmt, 08:00 - 13:00

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME (AYDINLATMA)METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Arma Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. (“Kısaca Arma Yapı”) tarafından işlenmektedir.
“Kişisel Verilerinizin işlenmesi” kavramı yasal bir kavram olup, 6698 Sayılı Yasada bu kavram; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
Arma Yapı ile şirket ortağı/hissedarı, şirket yetkilisi, müşteri, potansiyel müşteri, tedarikçi, tedarikçi çalışanı, ziyaretçi, çalışan, çalışan adayı, kiralayan, kiracı sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak veya ticari işlerimiz ilgili ticari amaçlar için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.
Arma Yapı olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem veriyor, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alıyoruz.
Bu bilgilendirme/aydınlatma metnini yayınlamaktaki amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve yasal haklarınız konularında sizleri en açık şekilde bilgilendirmektir.
Aşağıda kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda önem taşıyan bilgiler ve kavramlar yer almakta olup bu kavramlar ile aydınlanmanızın tam olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

a) Veri Sorumlusu Kimdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca veri sorumlusu Arma Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şirketi’ dir. Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olan Arma Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. (“Kısaca Arma Yapı”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.
b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşlendiği/İşleneceği

Kişisel verileriniz;
 • Kendisinin ve tedarikçi ve müşterilerinin hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini,
 • Kurumsal işleyişinin sağlanması, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteriler veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • Finansal, muhasebesel faaliyetlerin/işlemlerinin icrası/takibi, satın alma, satış ve pazarlama ve sevkiyat faaliyetlerinin/işlemlerinin icrası ve takibi
 • Şirket hukuk işlerinin icrası/takibi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerine yönelik süreçlerin yürütülmesi,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yönetilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Taşınır mal ve kaynaklarının güvenliğinin temini,
 • Performans değerlendirme sürecinin yönetilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Kira faaliyetlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenir/işlenecektir.
c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat sınırları dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere T.C. Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi otoritelere, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kılınmış kamu kurumlarına, Şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı destek hizmeti kuruluşları ve diğer anlaşmalı kuruluşlarına, Avukatlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışmanlara ve kuruluşlara, finans kuruluşlarına, denetim veya bağımsız denetim şirketlerine ve de bankalara, 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi çerçevesinde aktarılabilmektedir.
ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz veri sorumlusunun ilgili departmanları aracılığıyla ve ilgili mevzuatın ve de yapılan sözleşmelerin izin verdiği ölçüde ve sınırlar dahilinde toplanmaktadır.
Sayılan bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’ de belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesindeki düzenlemeye göre Kişisel Veri Sahibi olarak 11. Maddede Sayılan Haklarınız
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etmedir.
Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, www.armayapi.com.tr adresinde bir örneği bulunan ilgili kişi/veri sahibi başvuru/talep formu’nu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orjinal imzalı dilekçenizi;
 • Şirketimizin Demirciler sitesi 1. Yol No:45 Zeytinburnu/İstanbul adresi sekretaryasına kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla “Demirciler sitesi 1. Yol No:45 Zeytinburnu/İstanbul” adresine gönderebilir,
 • armayapi@hs01.kep.tr adresine kep adresiniz varsa güvenli elektronik imzalı olarak iletebilir,
 • Şirketimize kayıtlı e-mail adresinizden info@armayapi.com.tr e-mail adresimize iletebilirsiniz.
Bilgilerinize sunarız.
ARMA YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.